H A P P Y   M I N D S   C O A C H I N G

P R A K T I J K   V O O R   C O A C H I N G   E N   T A A L L E S S E NAlgemene Voorwaarden 'Happy Minds Coaching '

Ik ga uit van een open, eerlijk en prettig contact met u en uw kind. Toch is het van belang om hieronder een aantal algemene voorwaarden te vermelden.

1. Algemeen

'Happy Minds Coaching’ is opgericht door coach en leerkracht Lita Duskeviciu.

De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69396566 en is gevestigd te Schiedam.

Bij ‘Happy Minds Coaching’ worden kinderen gecoacht in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

Dit kan zowel individueel als in groepstrainingen. Daarnaast kan er begeleiding van leerstof van de basisschool worden aangeboden.

2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van ‘Happy Minds Coaching’, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

3. Coaching/ begeleiding van kinderen tot 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar is het belangrijk dat beide gezaghebbende ouders/ verzorgers akkoord gaan met de begeleiding bij ‘Happy Minds Coaching’.

De ondertekenende gezaghebbende/ verzorgende ouder zorgt ervoor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd en toestemming geeft. Bij eventuele bezwaren van de andere gezaghebbende ouder tegen coaching neemt hij/ zij de consequenties daarvan volledig op zich.

De aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid hiervoor ligt in geen enkel opzicht bij ‘Happy Minds Coaching’.

Dit betekent dus ook dat bij eventueel toegezonden verslaglegging beide ouders geïnformeerd worden door ‘Happy Minds Coaching’.

4. Vertrouwelijkheid

Happy Minds Coaching’ is verplicht tot geheimhouding van alles wat er tijdens of in het kader van de coachingssessies wordt besproken.

Het coachingsproces wordt regelmatig met de ouders besproken. Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind.

Wanneer overleg met derden in het belang van het kind is, zal altijd eerst toestemming aan ouders worden gevraagd.

5. Regels rond een afspraak voor uw kind

In de praktijk is een wachtruimte. Hier kunt u eventueel - gedurende de coachingstijd van uw kind - zelf werken; er is namelijk WiFi beschikbaar. Mocht u geen gebruik van de wachtruimte willen maken, dan is het wel belangrijk dat u telefonisch bereikbaar bent tijdens de coachingssessie.

De laatste paar minuten van elke sessie is er voor de ouders/ verzorgers gelegenheid om te bespreken wat er tijdens de sessie is gedaan.

In overleg kan er altijd een tussengesprek over de vorderingen van uw kind worden ingepland.

6. Verhindering

Bij verhindering dient u de afspraak tenminste 24 uur vooraf af te zeggen. Dit om te voorkomen dat de door u gereserveerde tijd wordt gefactureerd. Bij bijzonder omstandigheden is overleg uiteraard mogelijk.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk. Zowel per mail als telefonisch.

Tijdens de coachingssessie wordt de telefoon van ‘Happy Minds Coaching’ niet opgenomen. U kunt wel altijd een bericht sturen.

7. Aansprakelijkheid

Happy Minds Coaching’ kan geen resultaat garanderen. Wel werkt de coach met zorgvuldigheid en naar beste inzicht en vermogen. Dit altijd oplossings- en resultaatgericht.

Happy Minds Coaching’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirect letsel dat voortvloeit of in verband staat met geboden diensten.

Bij ernstige psychische of lichamelijke klachten van uw kind, raadt ‘Happy Minds Coaching’ aan om contact op te nemen met uw huisarts.

8. Tarieven

Alle tarieven staan vermeld op de website en zijn inclusief BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd.

9. Betalingsvoorwaarden

Na elke sessie wordt gefactureerd. U krijgt de factuur per e-mail. Ouders/ verzorgers verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken op de rekening van ‘Happy Minds Coaching’.

Groepstrainingen kunnen desgewenst in drie termijnen worden voldaan: voorafgaand aan de training, na de vijfde bijeenkomst en na de tiende bijeenkomst. Wanneer de groepstraining wordt afgebroken voor het einde van de helft van het totaal aantal beoogde sessies, brengt ‘Happy Minds Coaching de helft van het verschuldigde tarief in rekening. Nadien bent u voor de groepstraining het volledige bedrag verschuldigd. Eventueel is restitutie van (een deel van) het bedrag bespreekbaar bij bijzondere omstandigheden.

Bij een betalingsachterstand is ‘Happy Minds Coaching’ gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

 © 2018 Happy Minds Coaching